Oblast rada

Upravni postupci i upravni sporovi

Advokatska kancelarija Plećaš zastupa svoje klijente u svim fazama upravnog postupka, počevši od podnošenja zahteva, podnošenja žalbe i drugih pravnih lekova protiv rešenja koje je nadležni organ doneo u odgovarajućem upravnom postupku, pa sve do izvršenja odluka donetih u upravnom postupku. U okviru ove oblasti zastupamo klijente pred svim organima uprave uključujući organe lokalne samouprave, ministarstva, državne agencije i dr. Između ostalog, posedujemo sveobuhvatno iskustvo u zastupanju klijenata u postupcima pred službama za katastar nepokretnosti, postupku registracije privrednih subjekata i promena o privrednim subjektima (preduzetnici, privredna društva, udruženja, sportska udruženja, zadužbine i fondacije i dr.), u postupku restitucije, postupku upisa u matične knjige, poreskom postupku, postupku pred inspekcijskim organima i dr. Svojim klijentima takođe pružamo usluge pripreme, podnošenja tužbi i zastupanja u upravnom sporu.

Pišite nam

14 + 12 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs